Algemene Voorwaarden HSHC BV – KIVH

Algemene bepalingen: 

Artikel 1- Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt met de in dit artikel aangeduide begrippen, klein of met een hoofdletter, zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt, de volgende betekenis gegeven tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden van HSHC BV, met de handelsnaam KIVH, zoals in dit document beschreven, en alle daarvan deel uitmakende documenten;

Aanbod: het aanbod op de website van KIVH en/of KIVH social media voor Opleidingen, Producten en/of Diensten, in de breedste zin van het woord, welke uit, (onder andere) Afstandsonderwijs en/of Contactonderwijs kunnen bestaan, georganiseerd en aangeboden door KIVH;

Afstandsonderwijs: vorm van onderwijs op afstand, waarbij de docent/trainer van KIVH en de Klant gebruik maken van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Bestelling: een door de Klant geplaatste bestelling betreffende een Product-, Dienst- en/of Opleidingsaanbod van KIVH;

Contactonderwijs: vorm van persoonlijk onderwijs en sociale interactie, waarbij de docent/trainer van KIVH en de Klant zich fysiek in dezelfde ruimte bevinden;

Content: Content is de Inhoud die beschikbaar wordt gemaakt voor een online of offline medium. Content is er in tekst, beeld, geluid en/of combinaties daarvan. Denk aan: video’s, artikelen, infographics, animaties, foto’s en geluidsfragmenten, maar bijvoorbeeld ook aan augmented reality.

Dag: kalenderdag;

Derde: door KIVH ingeschakelde derde waarmee KIVH samenwerkt en welke partij bepaalde werkzaamheden in opdracht van KIVH en/of ten behoeve van de Klant verricht;

Diensten: een transactie van KIVH naar de Klant waarbij een niet materieel goed wordt geleverd, zoals het spreken op congressen en het schrijven van teksten voor Klanten;

Distributeur: een gecontracteerde Klant die een Producttraining van heeft gevolgd, binnen 30 dagen na de startdatum van de Producttraining de distributieovereenkomst heeft getekend en geretourneerd, een order heeft geplaatst en alle gevraagde noodzakelijke gegevens heeft aangeleverd;

Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geleverd en geproduceerd en worden;

Duurovereenkomst: een Overeenkomst gesloten na aanbod en aanvaarding van KIVH voor een bepaalde periode;

KIVH: KIVH staat voor ‘Kennisinstituut voor Voeding & Huid’, een handelsnaam van HSHC BV;

KIVH Website: website www.kivh.nl van KIVH (Kennisinstituut van Voeding & Huid) en alle gerelateerde subdomeinen, beheerd door KIVH;

Klacht: een klacht is een uiting van ontevredenheid over een bewezen dienst, een persoon of een product.

Klant: 1) de rechtspersoon die bij KIVH een (Maatwerk)Opleiding, Dienst en/of Product in de breedste zin van het woord afneemt

Licentie: De licentie is de overeenkomst waarbij aan de licentienemer het recht wordt verleend om gebruik te maken van intellectuele eigendomsrechten van KIVH.

Maatwerk Opleiding: een Opleiding die specifiek voor een Klant door KIVH wordt ontwikkeld en verzorgd in besloten kring, met een door de Klant aangewezen groep deelnemers;

Opleiding(en): een door KIVH verzorgde opleiding, Maatwerkopleiding, studie, (web)cursus, training, her- of bijscholing, event, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Een opleiding kan onderverdeeld zijn in één of meerdere module(s) en/of meerdere opleidingsjaren en kan uit Afstandsonderwijs en/of Contactonderwijs bestaan;

Onderwijsmateriaal: documentatie, opleidingsmateriaal, instructiemateriaal, lesmateriaal, of enig ander materiaal, in welke vorm dan ook, dat wordt gebruikt als onderdeel van de Opleiding;

Overeenkomst: overeenkomst gesloten tussen Klant en KIVH welke betrekking hebben op het Aanbod, bijvoorbeeld een distributieovereenkomst van of bevestigde inschrijving voor een Opleiding;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst gesloten tussen Klant en KIVH en waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand in de zin van art. 6:230g sub e Burgerlijk Wetboek, zoals elektronische communicatie (waaronder e-mail);

Partij(en): KIVH, als onderdeel van HSHC BV en Klant gezamenlijk;

Product(en): door KIVH aan de Klant verkochte en/of geleverde KIVH producten en/of Diensten uit het Aanbod (anders dan Opleidingen).

Voorwaarden: de algemene voorwaarden van HSHC BV, zoals in dit document staan beschreven, en alle daarvan deel uitmakende documenten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid & Aansprakelijkheid 

2.1 De bepalingen van deze Voorwaarden gelden voor elk Aanbod, elke Overeenkomst, elk gebruik van de Diensten en elke offerte van HSHC BV vanuit haar handelsnaam KIVH, tenzij met de wederpartij, verder Klant genoemd, expliciet schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Eventuele voorwaarden van Klanten zijn niet van toepassing, tenzij deze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk tussen KIVH en de Klant zijn overeengekomen.

2.3 De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid en/of onverbindendheid van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast(en) de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien één of meer bepalingen

uit deze Algemene Voorwaarden nietig, vernietigbaar dan wel onverbindend (b)lijken te zijn, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige of andere onverminderd van kracht. HSHC BV en haar handelsnaam zullen en zijn gerechtigd om de eventuele nietige, vernietigbare c.q. onverbindende bepaling(en) te vervangen door bepalingen die niet nietig, vernietigbaar c.q. wel verbindend zijn en zo min mogelijk, gelet op het doel en de strekking van deze Voorwaarden, afwijken van de nietige, vernietigde c.q. onverbindende bepaling(en).

2.4 KIVH heeft het recht, indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, werkzaamheden te laten verrichten door Derden.

2.5 KIVH is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard en omvang dan ook en door welke oorzaak dan ook ontstaan, hetzij direct, hetzij indirect, welke het gevolg zijn van handelen en nalaten dan wel anderszins voor rekening komen van derden.

2.6  KIVH is niet aansprakelijk voor enige schade, hetzij direct, hetzij indirect, van welke aard dan ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan dan wel mocht uitgaan van, door, of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2.7 De Klant vrijwaart KIVH uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden, tot vergoeding van enige schade.

2.8 KIVH staat los van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), alle opdrachtgevers en alle werkgevers waar KIVH werknemers werkzaam zijn, of zijn geweest. KIVH staat ook los van de bedrijven waar de aandeelhouders van HSHC BV werkzaam zijn, of zijn geweest.

De informatie van KIVH is gebaseerd op eigen normen, waarden en opinie, welke in de loop der jaren zijn beïnvloed door opleidingen gevolgd door, werkervaringen van en bestudering van wetenschappelijke literatuur door de werknemers van KIVH.

2.9 KIVH gebruikt alleen met toestemming Content van anderen, en vermeldt altijd de bron. Mocht dit onverhoopt missen, neem dan contact met KIVH op. KIVH zal dan zo spoedig mogelijk de bronvermelding toevoegen en/of de Content desgewenst verwijderen of aanpassen.

2.10 Wanneer er verbinding wordt gemaakt met externe sociale netwerken van KIVH, zoals Instagram & LinkedIn, is het gebruik van deze netwerken onderworpen aan de voorwaarden van deze derde partijen.

Artikel 3 – Aanbod en totstandkoming van de Overeenkomst 

3.1 Indien een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.

3.2 Elk Aanbod van KIVH bevat een omschrijving (op de Website) van de Producten, Diensten, Opleidingen en/of eventueel Onderwijsmateriaal, zodat duidelijk is welke rechten en verplichtingen verbonden zijn aan aanvaarding van het Aanbod. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod binden Partijen niet en geven de Klant geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst.

3.3 De Overeenkomst komt uitsluitend tot stand op het moment dat de Klant het Aanbod aanvaardt. Aanvaarding van het Aanbod vindt plaats door het plaatsen van een Bestelling (op de Website) of door inschrijving van een Opleiding (op de Website) EN het voldoen aan de gestelde voorwaarden en/of betaling. Na plaatsing van de Bestelling ontvangt de Klant per e-mail een bevestiging van de Bestelling en de totstandkoming van de Overeenkomst. HSHC BV en haar handelsnamen zijn gehouden om hun verplichtingen na te komen nadat betaling heeft plaatsgevonden.

3.4 Alle informatie in welke vorm dan ook die Partijen in verband met de (eventuele) totstandkoming of uitvoering van een Overeenkomst uitwisselen of al hebben uitgewisseld of waarmee zij worden dan wel zijn geconfronteerd, wordt door Partijen als strikt vertrouwelijk beschouwd. Deze informatie wordt betiteld als ‘Vertrouwelijke Informatie’.

3.5 Partijen zullen de Vertrouwelijke Informatie niet gebruiken, opslaan en/of kopiëren voor een ander doel dan waarvoor deze aan hen is verstrekt. In geval van overtreding is de tekortschietende partij in verzuim en verbeurt zij aan de andere partij zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is de boete ten bedrage van €25.000 per gebeurtenis. Deze boete laat het recht op aanvullende schadevergoeding onverlet.

3.6 Het is verboden Vertrouwelijke Informatie op één of andere wijze aan derden te verstrekken, tenzij daartoe expliciet schriftelijke toestemming van KIVH is gegeven.

3.7 Voorts verplichten Partijen zich om ervoor zorg te dragen dat slechts hun medewerkers die betrokken zijn bij de (eventuele) totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst de beschikking zullen hebben over de Vertrouwelijke Informatie.

Artikel 4 – Ontbinding overeenkomst 

4.1. Het staat HSHC BV, met de handelsnamen KIVH vrij om van de Klant zekerheidsstelling voor betaling te verlangen. Blijft deze verlangde zekerheidsstelling uit, dan heeft HSHC BV, met de handelsnamen KIVH het recht om de bestelde leveringen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.

4.2 De vordering van KIVH is onmiddellijk opeisbaar zodra: de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, zijn eigen faillissement aanvraagt, voorlopige surséance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderzijds de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest. De klant is aansprakelijk voor de door KIVH geleden (of nog te lijden) schade, waaronder ook transport-, opslag- en verzekeringskosten zijn begrepen.

4.3 HSHC BV, met de handelsnamen KIVH heeft het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

  • de andere Partij een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon of onderneming heeft genomen; ● de zeggenschap van de andere Partij bij een ander komt te rusten dan ten tijde van het sluiten van deze Overeenkomst;
  • ten aanzien van de andere Partij faillissement is aangevraagd dan wel uitgesproken of, al dan niet voorlopig, surséance van betaling is aangevraagd of verleend;
  • de andere Partij fuseert, splitst of op enigerlei wijze (een deel van) zijn bedrijf overdraagt; ● de andere Partij in een situatie van overmacht verkeert gedurende meer dan tien dagen.

4.4 Ingeval van ontbinding is HSHC BV, met de handelsnamen KIVH, geen vergoeding verschuldigd aan de andere Partij.

Artikel 5 – Transport 

5.1 Tenzij schriftelijk expliciet anders overeengekomen, geschiedt het risico van verzending, transport en het lossen, in de breedste zin van het woord, voor de Klant.

5.2 De wijze van transport van de goederen geschiedt naar keuze van KIVH. Indien de Klant een andere wijze van transport wenst zal hij dat voorafgaand aan het transport schriftelijk kenbaar moeten maken. Eventuele hogere kosten, bijvoorbeeld voor een door de Klant gewenste verzekering, komen ten laste van de Klant, daarnaast mag KIVH hiervoor extra afhandelingskosten in rekening brengen.

5.3 Indien is overeengekomen dat transport van de bestelde Producten door de Klant zelf verzorgd zal worden of de Klant de bestelling op het (hoofd)kantoor zelf wil ophalen, geschiedt dit voor het risico van de klant.

5.4 Voor bezorging buiten Nederland, in Zeeuws Vlaanderen of op de Waddeneilanden kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

5.5 De te bezorgen Producten worden geleverd aan de deur op het bezorgadres. Indien dit, om welke reden dan ook niet mogelijk is en er assistentie nodig is voor verder transport, geschiedt dit voor risico (en kosten) van de Klant.

Artikel 6 – De prijs en Betalingen 

6.1 KIVH geeft nooit korting op korting, tenzij expliciet vermeld.

6.2 De hoogte van de te betalen verzendkosten staan vermeld op de Website. Dit bedrag wordt tijdens het bestelproces, dus vóór betaling weergegeven op de Website. Bij Bestellingen vanaf €500,00 worden geen verzend- en administratiekosten in rekening gebracht. Bij bestellingen onder de €500,- worden verzend- en administratiekosten in rekening gebracht ter hoogte van €12,50 per bestelling.

6.3 Betaling kan alleen plaatsvinden in euro’s.

6.4 Bezwaren van de Klant tegen de juistheid van de factuur moeten uiterlijk 8 (acht) kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk en onderbouwd worden ingediend. Wordt binnen genoemde termijn geen bezwaar gemaakt, dan is de factuur door de Klant aanvaard als juist.

6.5 De klant is verplicht alle factuurbedragen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum te hebben betaald, tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen. Indien de betaling niet op het gestelde tijdstip is voldaan, is de Klant in verzuim zonder dat een verdere schriftelijke ingebrekestelling is vereist. De Klant is de wettelijke rente per maand verschuldigd over het factuurbedrag gerekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot volledige voldoening van de factuur. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.

6.6 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, is KIVH gerechtigd volledige betaling van het verschuldigde factuurbedrag van de Klant te vorderen, voorafgaande aan de levering van de Producten, alsmede om van de Klant zekerheidsstelling voor betaling te verlangen.

6.7 Indien de Klant met betaling in gebreke blijft zijn alle door KIVH te maken (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten voor rekening van de Klant.

6.8 KIVH is gerechtigd openstaande facturen bij haar kredietverzekeraar te melden en openstaande facturen en nog te ontstane facturen over te dragen aan derden (cederen), niet beperkt tot zijnde derden in de zin van artikel 1 van deze algemene voorwaarden en voorts is KIVH gerechtigd openstaande facturen te verpanden aan derden, niet beperkt tot zijnde derden in de zin van artikel 1 van deze algemene voorwaarden.

6.9 De door de Klant gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van kosten, aansluitend van rente en daarna van de oudste schulden, ook als de Klant een andere titel aan zijn betaling heeft gegeven.

6.10 Het is de Klant niet toegestaan zijn betalingsverplichtingen op te schorten of zijn vorderingen op KIVH te verrekenen.

Artikel 7 – Levering 

7.1 Bestellingen van Producten worden, na bevestiging (en eventuele gelijktijdige betaling na het bestelproces), zo snel mogelijk geleverd. KIVH hanteert een richtlijn van circa 3 (drie) werkdagen.

7.2 De levertermijn zoals beschreven in artikel 7.1 en eventueel vermeld in communicatie met de Klant, gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, geeft de Klant nimmer recht op een schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding is ontstaan door opzet of grove schuld.

7.3 Als een Product tijdelijk niet op voorraad is, zal indien mogelijk, op de Website worden vermeld wanneer het Product weer beschikbaar zal zijn.

7.4 KIVH behoudt het recht het bestelde in gedeelten te leveren. In dergelijk geval is KIVH gerechtigd iedere deellevering separaat te factureren en zijn de geldende betalingsvoorwaarden overeenkomstig van toepassing.

7.5 Indien een KIVH Product niet leverbaar is zal HSHC BV (met haar handelsnamen) zo spoedig mogelijk leveren. Indien het niet te leveren Product na 3 (drie) maanden na bevestiging van de order nog niet is uitgeleverd aan de Klant, wordt het gecrediteerd tot ten hoogste de factuurwaarde van het betreffende Product.

7.6 De Producten worden geleverd op het door Klant opgegeven adres. De Klant dient ervoor te zorgen dat het opgegeven afleveradres volledig en juist is en dat de Producten op dat adres kunnen worden geleverd.

7.7 De Klant is verplicht de bestelde Producten in ontvangst te nemen. Mocht de Klant met ontvangst in gebreke blijven, dan worden deze voor rekening en risico van de Klant bewaard.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud 

8.1 Zolang het factuurbedrag en de eventuele rente en de bijkomende incassokosten betreffende de geleverde Producten nog niet volledig betaald zijn, blijven de Producten eigendom van KIVH. Indien de Klant met de betaling van het verschuldigde bedrag in gebreke blijft, is KIVH gerechtigd de Producten direct terug te halen van de plaats waar deze zich bevinden. De Klant zal daarin alle medewerking verlenen. Alle kosten verbonden aan het terughalen van de Producten komen voor rekening van de Klant. KIVH is eveneens gerechtigd eventuele schade aan Producten op de Klant te verhalen of (mogelijke) waardevermindering van de Producten aan de Klant in rekening te brengen.

8.2 De Klant is verplicht medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die KIVH wenst te treffen ter bescherming van het eigendomsrecht van KIVH. In geval van overtreding is de tekortschietende partij in verzuim en verbeurt zij aan de andere partij zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is de boete ten bedrage van €25.000 per gebeurtenis. Deze boete laat het recht op aanvullende schadevergoeding onverlet.

Artikel 9 – Controle 

9.1 Controles op de geleverde bestelling (bijvoorbeeld de juiste aantallen, producten en het controleren op (verpakkings)beschadigingen berust bij de Klant.

9.2 De hoeveelheid van de geleverde goederen, aangegeven op de vrachtbrief, afleveringsbon of ieder voor dat doel gewaarmerkt document, worden als juist erkend, tenzij gebreken onmiddellijk door de Klant op het desbetreffende ontvangstbewijs zijn aangetekend. Genoemde gebreken dienen daarnaast als Klacht, binnen 48 uur na aflevering gedetailleerd en schriftelijk per mail aan KIVH te worden gemeld.

9.3 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt dan de in lid 2 vermelde termijn, dan heeft de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloos-stelling.

9.4 Indien de klacht over de levering gegrond is worden de goederen door KIVH vervangen, hersteld of gecrediteerd, tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende Producten.

9.5 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van eerder geleverde of nog te leveren Producten en/of Diensten, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn waaraan de Klant geen rechten kan ontlenen.

9.6 Gemelde gebreken op de geleverde bestelling kunnen nimmer, ook niet wanneer deze tijdig gemeld zijn, aanleiding geven tot opschorting van betaling van eerdere leveringen, of van nog plaats te vinden leveringen, of tot opzegging en ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 10 – Klachten en geschillen 

10.1 Op alle, onder deze Voorwaarden aangegane Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Klachten over KIVH dienen schriftelijk en gemotiveerd per e-mail ingediend te worden onder vermelding van het onderwerp ‘klacht’. Klachten over KIVH kunnen ingediend worden bij info@kivh.nl. Klachten worden door KIVH vertrouwelijk behandeld.

10.3 Klachten welke ontvangen zijn door KIVH worden geregistreerd in het klachtendossier van KIVH. Na afhandeling van de Klacht(en) wordt het dossier tot 2 (twee) jaar bewaard.

10.3 Binnen 2 (twee) weken van ontvangstdatum wordt een Klacht afgehandeld. Echter, wanneer de afhandeling van de Klacht meer tijd vergt, kan deze termijn worden verlengd. Degene die de Klacht heeft ingediend wordt hiervan op de hoogte gesteld. KIVH zal in dat geval een reële indicatie geven binnen welke termijn KIVH verwacht wordt dat de klachtafhandeling zal plaatsvinden. Indien een Klacht niet in behandeling genomen wordt, wordt de indiener van de Klacht uiterlijk binnen 2 (twee) weken na ontvangstdatum hiervan op de hoogte gesteld.

10.4 Indien door een Klacht extra onderzoek gewenst is door de klager, kunnen daar extra (onderzoek)kosten bij komen. De geschatte kosten worden door KIVH voorafgaand aan het onderzoek teruggekoppeld aan de klager. Indien vast komt te staan dat een Klacht ongegrond is, dan komen de kosten die daardoor ontstaan voor rekening van de klager.

10.5 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst van opdracht dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam.

Artikel 11 – Herroepingsrecht 

11.1 Zakelijke Klanten van KIVH hebben geen wettelijk recht op herroeping.

Artikel 12 – Merken en handelsnaam 

12.1. Het is de Klant niet toegestaan, tenzij met schriftelijke toestemming en op aanwijzing van KIVH, gebruik te maken van de handelsna(a)m(en), merken en/of Product(verpakking)en van KIVH.

Artikel 13 – Overmacht 

13.1 Van overmacht is sprake als KIVH verhinderd wordt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen als (zowel direct als indirect) gevolg van (maar niet beperkt tot) oorlog, oorlogsgevaar, (dreiging van) terrorisme, burgeroorlog, bedrijfsbezetting, brand, waterschade, oproer, molest, revolutie, overstroming, overheidsmaatregelen, werkstaking, politieke staking, een gebrek aan grondstoffen, ingrediënten of producten, werkliedenuitsluiting, onvervangbare werknemers, Brexit, pandemieën (waaronder COVID-19), ziekte werknemers, locatie problemen, weersomstandigheden, verkeersstoring, storing in de levering van energie, algemene vervoersproblemen evenals niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of Derden waarvan KIVH afhankelijk zijn.

13.2 Met overmacht wordt eveneens bedoeld alle overige oorzaken die buiten de schuld of risicosfeer van KIVH zijn ontstaan.

13.3 Omstandigheden van zodanige aard, en als naleving of verdere naleving van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van KIVH kan worden verlangd, geeft KIVH het recht de overeenkomst op te schorten, op te zeggen en/of de levering te vertragen, zonder dat KIVH tot enige schadevergoeding verplicht is.

Algemene voorwaarden HSHC BV, KIVH, versie 1, opgesteld januari 2023.